Elektrické spotrebiče v používaní

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)

C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)

E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky:

 

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené ­spotrebiče
kontrola kontrola  revízia kontrola  revízia kontrola  revízia
A
vždy pred ich vydaním používateľovi
 
B

pred použitím

3 mesiace

pred použitím

3 mesiace

pred použitím

6 mesiacov

C

pred použitím

6 mesiacov

pred použitím

12 mesiacov

pred použitím

podľa STN 33 1500
D

1
 týždeň

12 mesiacov

1   mesiac

12 mesiacov

3 mesiace

podľa STN 33 1500
E

1   mesiac

12 mesiacov

6 mesiacov

24 mesiacov

12 mesiacov

podľa STN 33 1500