Projekčná činnosť

Predmetom našej projekčnej činnosti sú predovšetkým

  • prototypy elektrických zariadení do 1000 V
  • elektrické prípojky NN do 1000 V
  • projekty elektrických inštalácií do   jednoduchých stavieb   
  • projekty požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu
  • projekty bleskozvodov a komplexných ochrán voči prepätiu a atmosférickým výbojom
  • návrh optimálnych uzemňovačov na konkrétnom mieste stavby so zohľadnením miestnych pôdnych podmienok zistených meraním strednej rezistivity pôdy Wennerovou metódou a  zakreslenie uzemňovačov do stavebnej dokumentácie objektu
  • projektovanie a realizácia monitorovacích systémov stavov elektrických zariadení a ich systémová integrácia do dohľadových systémov včasného varovania pri vzniku prahových a havarijných stavov (notifikácia e-mailom, SMS, MMS, telefonát s prehratím zvukovej správy, paging, sieť so zobrazením stavov zariadení na LCD obrazovkách)

Projekčnú činnosť vykonávame na základe certifikácie v zmysle STN EN ISO/IEC 17024 a ďalších sofistikovaných osvedčení a certifikátov.