Elektrické inštalácie

STN 33 1500/Z1:2007 – Elektrotechnické predpisy - Revízie elektrických zariadení

Druh objektu a zariadenia Lehota v rokoch
murované obytné a kancelárska budovy, nevzťahuje sa na bytové priestory a priestory bytu 5
školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia, rekreačné strediská a pod. 3
objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, ako napr. kultúrne a športové zariadenia, hypermarkety, obchodné domy, stanice hromadnej dopravy, výškové budovy 2
objekty zhotovené z horľavých materiálov so stupňom horľavosti
C1, C2, C3
2
pojazdné a prevozné prostriedky (tiež pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy, do r. 2012 aj karavány) 1
dočasné elektrické inštalácie (staveniská, búraniska, výstavy, prehliadky a stánky) 0,5