Elektrické ručné náradie v používaní

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

  • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú:

  • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke dolu
  • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

 

Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina náradie triedy ochrany revízne lehoty
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

 

Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.