Elektrotechnická spôsobilosť

Ponúkame školenia elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. pre:

  • § 21 - elektrotechnik
  • § 22 - samostatný elektrotechnik
  • § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
  • v rozsahu do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • pre objekty triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

Kurzy a skúšky organizujeme vo vlastných priestoroch alebo v prípade záujmu vo vašich firemných priestoroch.

Realizujeme tiež aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti už vydaných osvedčení. Aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné absolvovať pred uplynutím platnosti osvedčenia. Po absolvovaní aktualizačných odborných príprav sa už skúšky nevykonávajú, len potvrdíme predĺženie platnosti už vydaného osvedčenia o ďalších 5 rokov.

 

Cenník školení elektrotechnickej spôsobilosti:

Absolvovanie školenia a vykonanie základnej skúšky pre jednotlivý paragraf s vydaním osvedčenia - 100,- € bez DPH.

Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy a predĺženie platnosti osvedčenia - 50,- € bez DPH.