Bezpečnostnotechnická služba

Ponúkame vám komplexné služby v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov:

 • posúdenie rizika
 • vypracovanie prevádzkových predpisov
 • vypracovanie plánov vzdelávania a certifikácií
 • zabezpečenie školení pre získanie odborných spôsobolostí a aktualizačných odborných príprav (elektrotechnikov §21 až §23, práce vo výškach, obsluha VTZ zdvíhacích, tlakových a plynových, obsluha motorových vozíkov, obsluha ručných motorových reťazových píl)
 • vypracovanie plánov OP a OS VTZ (odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií vyhradených technických zariadení)
 • vypracovanie plánu používania OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov)
 • vypracovanie podkladov a komunikácia s RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)
 • vypracovanie dokumentácie a komunikácia s PZS (Pracovnou zdravotnou službou)
 • registrácia pracovných úrazov
 • komunikácia s IP (Inšpektorátom práce)
 • zabezpečenie meraní kvantifikácie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia (meranie osvetlenia, hluku, vibrácií a radiácie)