Viete, že 19. novembra 2013...

21.11.2013 14:33

Viete, že 19. novembra 2013 bola schválená vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 398/2013 Z. z., ktorá dopĺňa a novelizuje vyhlášku č. 508/2009 Z. z.a je platná od 1. januára 2014?

Najväčšia zmena nastala v § 21. Po absolvovaní akreditovaného kurzu v rozsahu min. 400 hodín, môže získať elektrotechnickú spôsobilosť aj neelektrotechnik

Ďalšia zmena, ktorá sa týka elektrotechniky, sú revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v používaní. Revízie môže vykonávať osoba s § 22 - 24 a prevádzkovateľom poučená osoba (§ 20) pod dohľadom osoby s kvalifikáciou podľa § 22 - 24. Kontroly možu vykonávať všetci pracovníci s kvalifikáciou podľa § 20 - 24. 

Zmeny sú aj v lehotách periodických odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (revízií).

Znenie vyhlášky: 398_2013.pdf (56432)